Page 4 - Statuto
P. 4

11
                   ?
                  rleroosse r1§ap a.rrrunu
                                                  '§11as e aJor.IaJ.tr sJàsso gnd uou 'oser ru8o ur 'elu oleìlrullll
                                        1r
                                                3§§3ÀOp OJ§r§nrr
                 ellEp o}§axq3il oilrlr{iut
                                       §uorznll}sot l]iiil 3]rmruE;rrsS33)ns e5
                    's33s1
                                    "{-}{"5'l-I"*
                            oJ3rli{ìil l't
                        :"}-EiJ;s::ir;{ § .}i?JLliJiilirhi t}31tl,i} ti"il-§!s*èt
                               r.-}"t}ul}
                                 i"lli
                      ?
                             lup
                           e1€"rsqrlsp
                     ouorzersCIss1r.il€ suorssrulrr:e.T
                                                      olesssJslullllep epueruop ns oÀr§aJle or1§;suo3
                            l{r3;ool 'ruo1uurrur.rrs4l i;ori rJa}r"r3 oprrosas
                                                      3sserclul.p
                                                ?ip.lll€ a1 a alrnÉasrad p111eug al rros
                   Q
                                       leu
                                     Blslouue a olscssialul,lp slzrrsnmùr auolz.crleiillp e-I
                                                 'liel3osse i18ap crqtl
          'a;a.rsua8
                                                      o4uè olsssoJèn.rr.il€ suorsrs§p sI eÒrrs,rurr)3 o,trsèJr(I or18rsuo3 p 'upueruop ullsp oile3F Ip os€3 ui
       69
                 'Elap$s.lrlorr-r'l-uor8
                       ùg
                     oJ1u3 'qnd oler*osse oluu"§dse.'1
                                                      szup;1srrllt1§ §rl3 3J§p3rqr 'ope8i": rp auorz€illunluffi al€}ep r«:or3
                                       'o{rorz€r$rruor €Àrss33lns EIIap arrors€oco uI eslqulassy,l nunuo.rd ts
                                       Ir
                    ?
                                            lp
                                      op{re?s3.i ouilsJ 'o1€$rruJalapur odur*t u o}€moss.u p€ a{Ioisstrursu.T
                                           olllJlp
                                                'osssssJ
         ?
                         persosse rp euo8siee el sssourura uoN
                               'raserodruel
              ?
                                 {Jùu o alrqssJoqmrJ rrou'epqrsstrrsu4ru slerJos elonb e1
                                       'olrqelnp.uJ
                                4'TUY
                                 s8ep Ire/rop
                                       (;1ulrossu
                          e pflrlq)
                    I$lrlp
                     a
                         'lr3Àop
                 uud ouueq p€Ico§§B Il§
          Ir
              rp 0$rrrp
         ourrsH
                        Ip
                                    :rsssls rl8eu t11o1s srsssa
                       a Ilslcos rueB.ro t1E o.la88elo .
                 llelrrJo3rrl
                                              lolueurepue(l srrJ?llo4uos a srrorzarsossy.llsp
                       .tlrlpu
                    sllns
            sJosse .
                       1sp
                                   lealqruasse sllop orrror8
                     eup.ro.Usp oge arepuard .
                                   I€p
                 lrqll I
                                            i61 'ue o^§seccns
                                 allllq€1s aloEa: el opuooes rlslcos
              aruururcse .
                                                      Ir
                                   lau
                                                     uoc elo8sJ ur e rleroosse gfep oJqll
                                  rssrrr o:1 oueurle ep qlursr os Belqruessv q erelo r
                          lg,trler*ossu elonb e11sp olusrue8ed
                                        lop 6(,
                                             lop
                                           acrpo3
                                                ozJal
                                                    'sJolis5
                                    '$u.llsp rsues ru qrqemsuec eualilJ oqc q{ug r arerzunusp r
       Ir
      3
            :Ip 3JaA{}p
                                        lotuolur oluourelo8a.r o1enlus,r'o(l a olnlels aluesard p omtrpdsu .
                                        Flllepow
                                                      mu,urel r a olueurcsJeÀ rp
                                   ey 'ogodun.I opsocas BArlerrossa elonb ul erusJa^ .
                      11€p
                         oue8;o.
                   pillqsis a$iaurlenuue
                               'alualaduroe
                                8'TUY
                                 Ip ElI,rIltE
                                         (olepruluolo.À
                           a olrulua;o4)
                                              1ep
                                           €1nmuro3
                                            a
                                      ellsp sJo,{€J i4 qqAI}}B rr.rdord e1 a81cas op€l{roloÀ oxalioss€(T
                                                      Lrr aunru§3 alraq
                               1p FiS
                            Bzuas "o}rnJEJE s oalieluod§ "aleuos"Iad oporu
                                                      Jad sluauieÀisnl)sa p€r r$àJrpril Gr{eueou "oiilry
         Ip IuI]
              '8131r1?piios
           FlIIsnb
                                                      o.roÀsl rp o$odd€J rp €ulrof rserslenb uo* cpqrleduro:rut
                        ?
       e'I
                       ousluolo.\ olelJosse Ip
                                         uol qlnqrr)al oJo;r€! rp olJodcleJ oJlle ruEo uol a ourouosre o o;€ulpJoqns
                                                 'auorzersossy.l
          P}141$13.1
                                                      1ep
                                                    Gu3ruwau 'cporu u{r3p ur e$nqu-}al aJassa onrl uoa oue}uolol o}€rsosse.llsp
                   I]s]aosse
                                                      31u3uis,{.tlla#a esads si o}ue}los a}Bs.roqtulr eJassa ouossod i*rr]uoloÀ
               t18y
            -or.rurag:auaq
                                    r oJ§r3 'Blelsard EllÀ1118.1
                                                      ruorzrprros 3ll€ * mfisseirr
                                       Ilimll
                     ;red 3l€luoulnsop e alnualsos
                                          ip
                                                  'oIJElaJroJ odrf
                                         essds rs"roqurJ I tlulalÀ
                              oiios 'suouel:ossv.ìlsp 31111qtls slusrue.dIltia,ta"rd
                                                      t'3€{:
   1   2   3   4   5   6   7   8   9